Γιατί να γίνω Τακτικό Μέλος;

Γιατί να γίνω Τακτικό Μέλος;
Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή όλων των Επαγγελματιών που έχουν ολοκληρώσει την Πιστοποιημένη, από τον Σύλλογο, Εκπαίδευση Sensory & Messy Play, συμβάλλει τόσο στη βέλτιστη άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, όσο και στη διάδοση της μεθόδου Sensory & Messy Play, το Διοικητικό Συμβούλιο, απαντά στο ερώτημα «γιατί να γίνω μέλος του;».
Ο Σύλλογος Sensory & Messy Play:
1. Αποσκοπεί:
α) στη διάδοση του αισθητηριακού παιχνιδιού (Sensory & Messy Play) σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τη διάκριση των αισθητηριακών παιχνιδιών από των λοιπών και την αναγνώρισή τους ως θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό μέσο, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπου (σε κάθε περίπτωση το Sensory & Messy Play μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλώς και ως μέσο ψυχαγωγίας).
β) στην εφαρμογή του αισθητηριακού παιχνιδιού  Sensory & Messy Play σε δομές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και την εκπαίδευση ατόμων πάνω στη συγκεκριμένη μέθοδο Sensory & Messy Play που θα διαδώσουν τη θεωρία και την πρακτική της εν λόγω εφαρμογής, όπως επίσης, και την ανάπτυξη κατάλληλων κέντρων, έχοντας την ίδια λογική διάδοσης.
γ) στη διοργάνωση ομιλιών – σεμιναρίων – εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων, με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τη φιλοσοφία του αισθητηριακού παιχνιδιού  Sensory & Messy Play.
2. Επιδιώκει την Προστασία της Ειδικότητας Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής Εκπαίδευσης:
α) επιδιώκει την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων που υπάρχουν ή θα προκύψουν, όσων κατέχουν την σχετική πιστοποίηση εκπαίδευσης, πάνω στο Sensory & Messy Play στην Ελλάδα.
β) την εκπροσώπηση των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης στα όργανα σχεδιασμού της πολιτικής που άπτεται της ειδικότητας αυτής.
γ) τη συσσωμάτωση των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας.
δ) την ανάδειξη, τη στήριξη και την προστασία του επαγγελματικού έργου, του λόγου και του ερευνητικού έργου των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης. Την ουσιαστική και τη γόνιμη παρέμβαση των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης ως επιστημόνων σε χώρους της ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας.
ε) την προάσπιση των δικαιωμάτων και τεχνικών του Sensory & Messy Play, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις του, την προαγωγή της θεραπευτικής ικανότητας και εκπαίδευσης της μεθόδου, και την προστασία αυτού από μη κατάλληλες πρακτικές και θεωρίες. Την προώθηση των δικαιωμάτων των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης, που θα αγωνιστούν να απορρέουν από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του καθενός, ειδικώς σε ό,τι αναφέρεται στην Παιδεία, την Υγεία, τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών.
στ) την κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης, με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης.
ζ) την υποβολή ελέγχου των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης από τον φορέα πιστοποίησής τους, ως απόστολοι υπηρεσιών υγείας, θεραπείας και εκπαίδευσης, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και του κλάδου, το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης.
η) την προστασία, τη διεκδίκηση και την υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση Sensory & Messy Play στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται την ειδικότητα Sensory & Messy Play που αποκτά ένας επαγγελματίας.
3. Διασφαλίζει τη Μοναδικότητα:
Το παρόν Σωματείο αποτελεί το πρώτο Σωματείο στην Ελλάδα, Ελλήνων Ειδικών Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής Εκπαίδευσης, καθώς και το μοναδικό, το οποίο αποτελείται από επαγγελματίες που εκπαιδεύονται αποκλειστικά στη μέθοδο του Sensory and Messy Play.
Μέλη του παρόντος Επιστημονικού –Επαγγελματικού Συλλόγου Ειδικών Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής Εκπαίδευσης εγγράφονται ιδίως όλοι οι ειδικοί αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης που κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
4. Πιστοποιεί τον Επαγγελματία:
Η επιπλέον Πιστοποίηση (Βεβαίωση) από τον Σύλλογο κρίθηκε αναγκαία, διότι παρατηρείται ότι υπάρχει μία σύγχυση τόσο μεταξύ των επαγγελματιών όσο και μεταξύ του κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα εκπαίδευσης στο Sensory & Messy Play, αλλά και την αξιοπιστία των δομών που διοργανώνουν τέτοιου είδους σεμινάρια, καθώς και αν αυτές οι δομές που διοργανώνουν αυτά τα σεμινάρια είναι επαρκείς για τη διάδοση της γνώσης του Sensory & Messy Play.
Η Πιστοποίηση (Βεβαίωση) αποστέλλεται ηλεκτρονικά δωρεάν με την εγγραφή στον Σύλλογο και ανανεώνεται κάθε χρόνο.
5. Συμβάλλει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των επιστημονικών γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των Επαγγελματιών, μέσω της:
α) δέσμευσής τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου, κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
β) πληροφόρησης τους σε πραγματικό χρόνο από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του Συλλόγου (ιστοσελίδα, Facebook, twitter, e-mail) για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις (συνέδρια ελληνικά/ευρωπαϊκά/διεθνή, ημερίδες, καταρτίσεις, έκδοση νέων συγγραμμάτων, περιοδικών, δοκιμασιών κ.ά.),
γ) ενημέρωσής τους σε θέματα βέλτιστης επαγγελματικής πρακτικής που ανακοινώνει ο Σύλλογος,
δ) δωρεάν ανάρτησης της επαγγελματικής τους διεύθυνσης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Ελευθέρων Επαγγελματιών,
ε) υποστήριξής τους από τον Σύλλογο στα διάφορα επαγγελματικά θέματα (εργασιακά, δεοντολογίας κ.ά.), που μπορεί να αντιμετωπίσει,
Εν κατακλείδι, ο κάθε Επαγγελματίας ως μέλος του Συλλόγου, ενημερώνεται αμέσως και διαρκώς για την βέλτιστη επαγγελματική του πρακτική και ενισχύει την προσωπική του ακαδημαϊκή και επαγγελματική ταυτότητα.

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr