Ποιος μπορεί να γίνει Μέλος;

Ποιος μπορεί να γίνει Μέλος;

Απόσπασμα από το Άρθρο 1 του Κεφαλαίου Δ’ από το Καταστατικό του Συλλόγου

α) Τακτικά Μέλη: μπορούν να είναι απόφοιτοι του ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης Sensory & Messy Play από τον φορέα Ψυχολο-Υγεία στην Ελλάδα. Πιστοποίηση εκπαίδευσης μπορούν να έχουν όσοι είναι επαγγελματίες (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και συναφή άλλα επαγγέλματα), οι οποίοι επρόκειτο να εφαρμόζουν τη μέθοδο Sensory & Messy Play βάσει της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας του κάθε επαγγέλματος, και όσοι ανήκουν στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίοι επρόκειτο να εφαρμόζουν την παραπάνω μέθοδο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως ορίζεται νόμιμα. Μέλη μπορούν να είναι και άτομα που λαμβάνουν βεβαίωση από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσω της Λαϊκής Σχολής Μελέτης και Εκπαίδευσης του Ψυχολο-Υγεία, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα εφαρμογής αυτής της μεθόδου για επαγγελματικούς σκοπούς. Εξαιρείται η περίπτωση, όπου η πιστοποίηση του επαγγελματία, μη συναφούς ειδικότητας, δίνεται μέσω άλλου, συναφούς ειδικότητας ως άνω, με εξαρτημένη εργασία μεταξύ των.

β) Επίτιμα Μέλη: ανακηρύσσονται από Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ ελάχιστον οριακής πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, διακεκριμένα πρόσωπα ή διακριμένοι φορείς στον χώρο τους, όπου προσφέρουν ή έχουν προσφέρει στον Σύλλογο οικονομική ή υλική ή ηθική ή πνευματική στήριξη. Τα επίτιμα μέλη δεν λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Μητρώου Μελών, δεν υποχρεούνται σε καταβολή χρηματικής εισφοράς, δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

γ) Αρωγά Μέλη: είναι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενισχύουν με κάθε τρόπο το Σωματείο (φίλοι, εθελοντές, χορηγοί κ.λπ.). Δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις ούτε δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δεν υπολογίζονται για την συγκρότηση απαρτίας.

Στα επίτιμα και αρωγά μέλη γίνεται ειδική μνεία (κατά το δοκούν του Διοικητικού Συμβουλίου) στις οιοσδήποτε δράσεις του Συλλόγου.

Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy Play

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανδρέα Χανδρινού 9,
Κάτω Τούμπα, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313252106
E-mail: info@aosmp.gr